Διαχείριση Περιβάλλοντος

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ερευνητικά έργα που αναλαμβάνονται από την ΜΔΕΠΣ στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς επίσης και προγράμματα και έρευνες που σχετίζονται με άλλα ζητήματα όπως π.χ. τη χρήση του εδάφους ή την προστασία του περιβάλλοντος, και την εκτίμηση εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους.

 


Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα

Σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας
Υπουργείο Γεωργίας
2004-2005
SMITE

Improving Competitiveness of SMEs through IT-based Environmental Business Planning.

EC, MEDA Programme
B7-4100/2000/2165-072P421
2002-2005
Στρατηγικό Σχέδιο συμμόρφωσης της Κύπρου προς το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και τον Κανονισμό 2037/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και την εισαγωγή των αναγκαίων ελεγκτικών μηχανισμών
Κυπριακή Δημοκρατία
2000-2001
External costs of energy conversion. Improvement of the ExternE methodology and assessment of external related transport externalities
EC, DG XII Joule ΙΙΙ Programme
JOS3CT-970015
1998-1999
External Cost of Transport in ExternE
EC, DG XII, Joule ΙΙΙ Programme
JOS3-CT95-0004
1995-1996
Ανάπτυξη, Χωροταξία και Περιβάλλον. Προβλήματα και προοπτικές στον Ελαιώνα Αττικής Φάση Α'
Σύνδεσμος Δήμων για την Οργάνωση, Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ελαιώνα
1991-1992
Prospects for non-food land use in Europe-Energy fibre and chemicals and natural ecosystems
EEC FAST-099-GR(TT)
1984-1985