Προπτυχιακά Μαθήματα

Το μάθημα απoτελεί τη συνέχεια των μαθημάτων Θερμοδυναμική και Φαινόμενα Μεταφοράς Ι, και στοχεύει στην παρουσίαση των βασικών αρχών και νόμων και μεθόδων σχεδιασμού σε διεργασίες μεταφοράς θερμότητας και μάζας. Ως αποτέλεσμα, το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθούν, στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα σχεδιασμού Φυσικών και Χημικών Διεργασιών.

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα Ενεργειακά Συστήματα των Χημικών Βιομηχανιών μέσω της ανάλυσης βασικών αρχών για την εξοικονόμηση ενέργειας, της ανάλυσης εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και της παρουσίασης υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης για την βελτιστοποίηση διεργασιών.

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση τρεχόντων και αναδυόμενων ζητημάτων διαχείρισης ενέργειας και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πιθανή συμβολή τους σε μια πιό βιώσιμη ενεργειακή παραγωγή.

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης και υπολογιστικών τεχνικών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και η ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζεται μια συλλογή χρήσιμων τεχνικών-εργαλείων της στατιστικής και της διοικητικής επιστήμης με στόχο την ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

 ΕΙΣΟΔΟΣ