Διδάσκουμε...

Μαθήματα

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων περιλαμβάνουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και σε συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Φαινόμενα Μεταφοράς II

Το μάθημα απoτελεί τη συνέχεια των μαθημάτων Θερμοδυναμική και Φαινόμενα Μεταφοράς Ι, και στοχεύει στην παρουσίαση των βασικών αρχών και νόμων και μεθόδων σχεδιασμού σε διεργασίες μεταφοράς θερμότητας και μάζας. Ως αποτέλεσμα, το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθούν, στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα σχεδιασμού Φυσικών και Χημικών Διεργασιών.

Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με  τα Ενεργειακά Συστήματα των Χημικών Βιομηχανιών μέσω της ανάλυσης βασικών αρχών για την εξοικονόμηση ενέργειας, της ανάλυσης εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και της παρουσίασης υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης για την βελτιστοποίηση διεργασιών.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διαχείριση Ενέργειας και την Προστασία Περιβάλλοντος είχε οργανωθεί από κοινού από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων ανέλαβε το συντονισμό των παρακάτω μαθημάτων:
 

Επίλυση προβλημάτων με Η/Υ

Στόχος του μαθήματος ήταν η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης και υπολογιστικών τεχνικών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και η ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων. Παρουσιάστηκε μια συλλογή χρήσιμων τεχνικών-εργαλείων της στατιστικής και της διοικητικής επιστήμης με στόχο την ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το μάθημα εστίαζε στην ανάλυση τρεχόντων και αναδυόμενων ζητημάτων διαχείρισης ενέργειας και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πιθανή συμβολή τους σε μια πιό βιώσιμη ενεργειακή παραγωγή.

 

 

Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά έργα

EnvMed

Το εκπαιδευτικό έργο EnvMed (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Διοίκηση, Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Tempus (CD_JEP-31055-2003). Εκτός από απο το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου, η ΜΔΕΠΣ υπήρξε επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μανσούρα (Αίγυπτος).

Educate

To εκπαιδευτικό έργο Educate!, χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IIIB CADSES. Στόχος ήταν η παροχή ενός διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην περιοχή της "Διαχείρισης Υδατικών Πόρων". Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια του έργου, η ΜΔΕΠΣ έχει αναλάβει τη δημιουργία της πλατφόρμας e-learning για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του μεταπτυχιακού προγράμματος.